تفاهم نامه بنیاد توسعه کسب و کار و نظام مهندسی کل کشور

قرارداد فعالیت‌های آموزشی مجازی از طریق سامانه تی وی رویش فیمابین معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به نمایندگی آقای امیر خراسانی آقازاده (سرپرست معاونت) و از یک سو بنیاد توسعه کسب و کار دانشگاه علم و فرهنگ(مرکز جامع توانمند سازی و کارآفرینی) به نمایندگی آقاي دكتر عزیز اله جعفری منعقد گردید. دراین راستا همکاری انجام هر گونه فعالیت آموزشی تخصصی بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست به صورت مجازی از طریق سامانه تی وی رویش منعقد شده است.

تاریخ امضا قرارداد:99/11/01 ساعت 11 الی13