دکتر حمید صابر فرزام

رییس بنیاد توسعه کسب و کار /////////////////////////
بی شک توسعه کمی و کیفی دانشگاه و اشتغالزایی برای دانشجویان علم و فرهنگ از دغدغه های اصلی است و برای رسیدن به این هدف متعالی مشارکت تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان دانشگاه مورد نیاز است.
ایمیل:saberfarzam@usc.ac.ir

دکتر فوأد نجم الدین

معاونت نوآوری و کارآفرینی بنیاد توسعه کسب و کار ///////////////////////////
بی شک توسعه کمی و کیفی دانشگاه و اشتغالزایی برای دانشجویان علم و فرهنگ از دغدغه های اصلی است و برای رسیدن به این هدف متعالی مشارکت تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان دانشگاه مورد نیاز است.
ایمیل: f.najmedin@usc.ac.i

دکتر عبد الحسین رضایی

معاونت آموزشی بنیاد توسعه کسب و کار //////////////////////////
بی شک توسعه کمی و کیفی دانشگاه و اشتغالزایی برای دانشجویان علم و فرهنگ از دغدغه های اصلی است و برای رسیدن به این هدف متعالی مشارکت تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان دانشگاه مورد نیاز است.
ایمیل: Rezai@usc.ac.ir

مهندس مهدی خادم

مدیر مرکز نوآوری و شکوفایی بنیاد توسعه کسب و کار ////////////////////////////بی شک توسعه کمی و کیفی دانشگاه و اشتغالزایی برای دانشجویان علم و فرهنگ از دغدغه های اصلی است و برای رسیدن به این هدف متعالی مشارکت تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان دانشگاه مورد نیاز است
ایمیل: khadem@usc.ac.ir