دکتر حمید صابر فرزام

رییس بنیاد توسعه کسب و کار ///////////////////////// بی شک توسعه کمی و کیفی دانشگاه و اشتغالزایی برای دانشجویان علم و فرهنگ از دغدغه های اصلی است و برای رسیدن به این هدف متعالی مشارکت تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان دانشگاه مورد نیاز است. ایمیل:saberfarzam@usc.ac.ir

دکتر فوأد نجم الدین

معاونت نوآوری و کارآفرینی بنیاد توسعه کسب و کار /////////////////////////// بی شک توسعه کمی و کیفی دانشگاه و اشتغالزایی برای دانشجویان علم و فرهنگ از دغدغه های اصلی است و برای رسیدن به این هدف متعالی مشارکت تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان دانشگاه مورد نیاز است. ایمیل: f.najmedin@usc.ac.i

دکتر عبد الحسین رضایی

معاونت آموزشی بنیاد توسعه کسب و کار ////////////////////////// بی شک توسعه کمی و کیفی دانشگاه و اشتغالزایی برای دانشجویان علم و فرهنگ از دغدغه های اصلی است و برای رسیدن به این هدف متعالی مشارکت تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان دانشگاه مورد نیاز است. ایمیل: Rezai@usc.ac.ir

مهندس مهدی خادم

مدیر مرکز نوآوری و شکوفایی بنیاد توسعه کسب و کار ////////////////////////////بی شک توسعه کمی و کیفی دانشگاه و اشتغالزایی برای دانشجویان علم و فرهنگ از دغدغه های اصلی است و برای رسیدن به این هدف متعالی مشارکت تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان دانشگاه مورد نیاز است ایمیل: khadem@usc.ac.ir