دکتر عزیزاله جعفری

//////////////رییس بنیاد توسعه کسب و کار ////////////// بی شک توسعه کمی و کیفی دانشگاه و اشتغالزایی برای دانشجویان علم و فرهنگ از دغدغه های اصلی است و برای رسیدن به این هدف متعالی مشارکت تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان دانشگاه مورد نیاز است. ایمیل:aziz_jafari@yahoo.com

مهندس محمد کیا

////////////معاونت نوآوری و کارآفرینی بنیاد ////////// بی شک توسعه کمی و کیفی دانشگاه و اشتغالزایی برای دانشجویان علم و فرهنگ از دغدغه های اصلی است و برای رسیدن به این هدف متعالی مشارکت تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان دانشگاه مورد نیاز است. ایمیل:kia@usc.ac.ir

ندا گلشن

مهندس ندا گلشن

//////////مدیر مرکز نوآوری بنیاد توسعه کسب ////////// بی شک توسعه کمی و کیفی دانشگاه و اشتغالزایی برای دانشجویان علم و فرهنگ از دغدغه های اصلی است و برای رسیدن به این هدف متعالی مشارکت تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان دانشگاه مورد نیاز است. ایمیل:ne.golshan@gmail.com

علی اسلامی

مهندس علی اسلامی

//////////کارشناس برنامه ریزی و نظارت بنیاد///////// بی شک توسعه کمی و کیفی دانشگاه و اشتغالزایی برای دانشجویان علم و فرهنگ از دغدغه های اصلی است و برای رسیدن به این هدف متعالی مشارکت تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان دانشگاه مورد نیاز است. ایمیل:alieslami.tr@gmail.com

مهندس رامین واعظپور

////////////////////مسئول دفتر بنیاد توسعه کسب و کار ///////////////////// بی شک توسعه کمی و کیفی دانشگاه و اشتغالزایی برای دانشجویان علم و فرهنگ از دغدغه های اصلی است و برای رسیدن به این هدف متعالی مشارکت تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان دانشگاه مورد نیاز است. ایمیل:raminvaez@gmail.com